Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Georgette Vierling handelend onder de naam Asteria Coaching & Styling. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel klant of cliënt genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Betaling
Het intakegesprek, de vervolg sessies of imageconsult worden direct achteraf gefactureerd en dienen binnen een termijn van 14 dagen voldaan te zijn.
Bij cursus of workshop voor particulieren moet het bedrag minimaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop voldaan zijn.
Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Wederpartij is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag, met een minimum van € 25,- aan administratiekosten. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag.

Annulering en restitutie.
Bij coaching, therapie of consult geldt dat een afspraak door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos kan worden afgezegd. Bij afzegging binnen 48 uur, wordt bij coaching of therapie het gehele uurtarief in rekening gebracht, bij een imageconsult wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Voor een cursus/workshop geldt dat bij terugtrekking langer dan drie weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaats vindt met inhouding van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere vorm van overmacht kan Asteria Coaching & Styling toch tot restitutie besluiten. Dit besluit wordt enkel door Asteria Coaching & Styling genomen. Er wordt bij restitutie een vergoeding van 10% administratiekosten ingehouden. In geval van ziekte of overmacht kan Asteria Coaching & Styling om bewijsstukken vragen.
Asteria Coaching behoudt zich het recht om  bij het niet nakomen van afspraken, coaching, training of workshops te annuleren, dan wel een cliënt te weigeren.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant, cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op de opdrachtnemer rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens Uitvoering van de overeenkomst).

Uitvoering van de Overeenkomst als Coach
Asteria Coaching & Styling zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist danwel toestaat, heeft Asteria Coaching & Styling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Asteria Coaching & Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Asteria Coaching & Styling worden verstrekt. Asteria Coaching & Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Asteria Coaching & Styling is uit gegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien door Asteria Coaching & Styling diensten worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangegeven locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde faciliteiten.
Klant vrijwaart Asteria Coaching & Styling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Asteria Coaching & Styling toerekenbaar is.

Consult of Behandelingen
De praktijk Asteria Coaching & Styling  zal Reiki, magnetiseren, kleuren- of natuurgerichte therapie,  te lezen onder de noemer energetische therapie, en mijn werk als gewichtsconsulent  naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling energetische therapie kan variëren en wordt bepaald door de praktijk. Energetische therapie helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling.
De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na een behandeling of consult.

Aanmelden en aansprakelijkheid
Aanmelden voor een consult of behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat deelname aan een energetische behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Energetische therapie behandeling of gewichtsconsulent consult  de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki of energetische therapie behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Beroepsgeheim en zorgvuldigheid
Opdrachtnemer behandelt alle informatie van opdrachtgevers als beroepsgeheim. Informatie over opdrachtgevers geeft de opdrachtnemer alleen aan derden nadat de opdrachtgever hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Alle informatie van de opdrachtgever wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door de opdrachtnemer, overeenkomstig de ethische code van GCoach.

Auteursrechten
De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Asteria Coaching & Styling. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cliënt/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen. Dit geldt ook voor mondelinge overdracht.

Tevredenheid
Asteria Coaching & Styling streeft continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een van de diensten of de organisatie eromheen, kan deze melden door een e-mail of brief te sturen.

© Asteria Coaching & Styling

Alle rechten voorbehouden. Niets mag van de pagina’s van www.asteriacoaching.nl worden overgenomen en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asteria Coaching & Styling – Pythia tenzij anders is vermeld. Dit geldt tevens voor al het geschreven cursusmateriaal, dat door Asteria Coaching & Styling tijdens de cursussen en workshops wordt uitgedeeld.
Toch zijn er, die het ongevraagd wel doen en dat is jammer. Dezelfde cursus of  workshop geven met mijn materiaal getuigt van weinig respect en heeft geen waarde. Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van die cursus of workshop

Erkend  als Alternatief Therapeut Natuurgeneeskunde – Psychosociaal