Algemene voorwaarden

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Georgette Vierling, handelend onder de naam Asteria Coaching.
  Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel klant of cliënt genoemd.
 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.
 4. Betaling
  Het intakegesprek, de vervolgsessies, consult of workshops dienen direct contant of met pinbetaling (tikkie) te worden voldaan.
  Bij cursus, opleiding of training voor particulieren moet het door opdrachtgever verschuldigde bedrag minimaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop voldaan zijn. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 5. Annulering en restitutie
  Bij coaching consult of individuele workshop geldt dat een afspraak door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos kan worden afgezegd.
  Bij afzegging binnen 48 uur wordt bij coaching consult of individuele workshop het gehele uurtarief in rekening gebracht, bij een consult wordt 50% van het totaalbedrag in
  rekening gebracht.
  Voor een cursus of opleiding geldt dat bij terugtrekking, langer dan drie weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt met inhouding van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere vorm van overmacht kan Asteria Coaching toch tot restitutie besluiten. Dit besluit wordt enkel door Asteria Coaching genomen. Er wordt bij restitutie een vergoeding van 10% administratiekosten ingehouden. In geval van ziekte of overmacht kan Asteria Coaching om bewijsstukken vragen. Asteria Coaching behoudt zich het recht om bij het niet nakomen van afspraken, coaching, training of workshops te annuleren, dan wel een cliënt te weigeren.
 6.  Afmelden – even persoonlijk
  Even persoonlijk. Ik werk met en in de energie en geef heel veel. Wat betekent dat ik op voorhand, tijdens en na een bijeenkomst voor jou en de groep veel werk verricht. Ik werk een-op-een of in kleine, intieme groepen en heb doorgaans geen wachtlijsten. Hierdoor is het vervelend als je niet op komt dagen, te laat komt of ervoor zorgt dat een bijeenkomst erg uitloopt of op het allerlaatste moment afzegt; jouw plek is vaak niet meer op te vullen, vaak heb ik al allerhande voorbereidingen getroffen en heb ik kosten gemaakt. Probeer daarom alsjeblieft met evenveel respect voor mijn tijd en die van de groep om te gaan als ik dat voor jou doe. Mocht je toch last-minute afmelden, dan krijg je je geld niet terug.
 7. Aansprakelijkheid
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant, cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op de opdrachtnemer rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens Uitvoering van de overeenkomst).
 8. Uitvoering van de Overeenkomst als Coach
  Asteria Coaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist danwel toestaat, heeft Asteria Coaching & Styling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Asteria Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Asteria Coaching worden verstrekt. Asteria Coaching  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Asteria Coaching is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  Indien door Asteria Coaching  diensten worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangegeven locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde faciliteiten. Deze zijn niet te verhalen op opdrachtnemer.
  Klant vrijwaart Asteria Coaching  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Asteria Coaching  toerekenbaar zijn.
 9. Cursus en Behandelingen of Consult
  De praktijk Asteria Coaching zal Reiki, magnetiseren, kleuren- of natuurgerichte therapie, te lezen onder de noemer energetische therapie, naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling energetische therapie, die alleen in cursussen wordt doorgegeven, kan variëren en wordt bepaald door de praktijk en goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  Energetische therapie helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens een consult of na een behandeling in een cursus.
 10. Aanmelden en aansprakelijkheid
  Deelnemen aan een consult of cursus geschiedt na een persoonlijke aanmelding of via het contactformulier vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te zijn met het feit dat u op de hoogte bent dat deelname aan een energetische behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
 11. Gezondheid
  Wanneer u onder behandeling bent van een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient u hiervan voor aanvang van deelname aan een Energetische therapiebehandeling in een cursus of kleurenconsult Asteria op de hoogte te stellen. Het is u bekend dat er in het kader van een Reiki of energetische therapie behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.
 12. Beroepsgeheim en zorgvuldigheid
  Opdrachtnemer behandelt alle informatie van opdrachtgevers als beroepsgeheim. Informatie over opdrachtgevers geeft de opdrachtnemer alleen aan derden nadat de opdrachtgever hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Alle informatie van de opdrachtgever wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door de opdrachtnemer, overeenkomstig de ethische code van GCoach.
 13. Auteursrechten
  De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Asteria Coaching. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cliënt/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen. Dit geldt ook voor mondelinge overdracht.
 14. Tevredenheid
  Asteria Coaching streeft continu naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een van de diensten of de organisatie rondom de praktijk, kan deze melden door een e-mail of brief te sturen @Asteria Coaching.
 15. Creatief eigenaar
  Alle rechten voorbehouden. Niets mag van de pagina’s van www.asteriacoaching.nl worden overgenomen en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asteria Coaching – Pythia tenzij anders is vermeld. Dit geldt tevens voor al het geschreven cursusmateriaal, dat door Asteria Coaching tijdens de cursussen en workshops wordt uitgedeeld. Asteria Coaching – Pythia / Georgette Vierling kan gerechtelijke stappen ondernemen bij het schenden van het auteursrecht, bijvoorbeeld indien aan het licht komt dat cursusmateriaal en/of de content van de website van Asteria worden gebruikt door derden.