Inspiraties

kleurensluier

Kompas reading voor 2019

kompasreading 2019 Asteriacoaching

Beleef jouw korte krachtige richting voor 2019.
Bestellen of eerst mee loten?

Een nieuw jaar staat voor de deur, dus een nieuwe start om onze doelen te realiseren.
En daar is de maand januari uitstekend voor geschikt.
Je kunt je afvragen: wat wil ik werkelijk, waar ga ik aan werken, hoe wil ik overkomen naar de ander, hoe bepaal ik mijn grenzen?
Oké, veel ik? Maar ja daar begint het toch mee. Jij moet toch in je kracht komen om daadwerkelijk voor een ander iets te kunnen betekenen of jouw missie te kunnen laten slagen.

Als ik 2019 optel krijg ik het getal 3. Dit is het algemene jaargetal van 2019

Jaargetal 3 brengt je geluk, vreugde en vrolijkheid. Wees creatief; het is een ideaal jaar om nieuwe ideeën en nieuwe uitdagingen uit te proberen. Verwezenlijk je artistieke aspiraties. De plannen die je vorig jaar gesmeed hebt, kun je nu met energie realiseren. Concentreer je met optimisme, daadkracht en besluitvaardigheid op een project. Het verlangen naar echte liefde en vreugde verleent je een positieve uitstraling.
Neem enthousiast deel aan maatschappelijke activiteiten. In een 3-jaar ben je vaak op een geestelijke zoektocht en wil je je op dat gebied verder ontwikkelen. Tracht door middel van het stellen van vragen de samenhang van het leven te doorgronden. Geef gehoor aan de antwoorden.

Affirmatie: Ik ben doelgericht, creatief en communicatief!

Jaargetal 3 helpt je:

 • betrekkingen en vriendschappen te onderhouden en gezellig te zijn,
 • je talenten en gaven te ontdekken,
 • seminars en workshops te bezoeken,
 • te leren wat het beste is voor jezelf, voor je lichaam, je familie en je medemensen,
 • bereid te zijn je schaduwzijden te erkennen en je eigen onvolkomenheden onder ogen te zien en te transformeren,
 • vrolijk, beweeglijk, grootmoedig en gelukkig te zijn,
 • veranderingen te verwelkomen,
 • te werken aan de relatie met je moeder,
 • je verwarde gevoelens te beheersen,
 • bij het proces van losmaken van afhankelijke relaties en negatieve verbindingen en het vinden van je ‘soulmate’.

Dit jaargetal kun je gebruiken om in januari een invulling maken waar je komend jaar aan wil gaan werken. Maar het kan nog persoonlijker. Een uitgebreide kompasreading kun je je altijd voor aanmelden. Lees hierover meer: klik hier

Met een persoonlijke reading kun je nog verder. Dit werkt als een kompas die jou je richting aangeeft met jouw persoonlijk jaargetal, een aantal persoonlijke boodschappen om te werken aan jouw doelen, inzichten, valkuilen en elementen.

Tot 15 januari kun je je voor een persoonlijke kompasreading aanmelden voor slechts € 20, – Klik op de button aanmelden en je krijgt van mij zo snel mogelijk een bericht.
Maar wacht wel even tot en met 3 januari a.s. Je kunt eerst meedoen met een loting want ik geef er 3 gratis weg.
Ga dan naar de post op mijn facebookpagina en zet je naam eronder of de naam voor degene die je het gunt.

aanmelden

 

 

En voor straks een hele fijne jaarwisseling.

812baa1e652940d49fe0a186d9105ac5
trek zelf een dagkaartje, dat kan ook

 

Afeelding: kaart uit het Universal Goddess Tarot — Wheel of Fortune

kleurensluier

Kerstverhaal

59a4e836a195e075a5a59cfc22c908deAls vervolg op mijn vorige blog over de kerstboom is hier een mooi kerstverhaal geschreven door Hans Christiaan Andersen in het oud Hollands hier verteld uit het oude sprookjesboek van mijn oma. En elk jaar ontroerd dit verhaal mij weer en wil dit met jullie delen.

Het Sparreboompje

IN het bosch stond een sparretje, o, zoo’n aardig klein boompje! Het had een goede plaats, zon en lucht zooveel het maar wou en om hem heen stonden een heeleboel groote kameraads, dennen en sparren; maar het sparretje had zoo’n erge haast om te groeien. Het dacht heelemaal niet aan de warme zon en aan de frissche lucht, en ’t gaf ook niets om de kinderen, die er liepen te babbelen als ze boschbessen en frambozen zochten.
Soms hadden ze een heel pannetje vol, of ook wel aardbeien aan een strootje geregen en dan gingen ze bij het boompje zitten en zeiden: ‘Och! wat is het aardig klein!’ En dat kon het boompje nu juist niet uitstaan.

Het volgende jaar was hij een heelen scheut langer, en een jaar daarna was er weer een bijgekomen; want bij een pijnboom kun je altijd tellen aan de scheuten hoeveel jaren hij gegroeid is.
‘Ach, was ik toch maar een groote boom zooals die anderen!’ zuchtte het sparretje, ‘dan kon ik mijn takken zoover uitbreiden en met mijn top de wijde wereld inkijken. De vogels zouden hun nesten bouwen tusschen mijn takken en als de wind er tegen aanblies zou ik net zoo voornaam kunnen knikken als de anderen!’
En het voelde den zonneschijn niet, en het lette niet op de vogels en op de roodgetinte wolkjes, die ’s morgens en ’s avonds er overheen zweefden.
Als het winter was en de sneeuw schitterend wit over alles lag uitgespreid, kwam er soms een haas en sprong recht over het boompje heen. – O, dat was verschrikkelijk! – Maar er gingen twee winters voorbij en toen de derde kwam was het boompje zoo gegroeid dat de haas er om heen moest loopen. O, groeien, groeien! groot en oud worden! dat was toch het eenige ware geluk, meende het boompje.

In het najaar kwamen altijd de houthakkers en velden eenige van de grootste boomen; dat gebeurde ieder jaar, en de jonge spar, die nu geheel volwassen was, zag het met angst aan; want de groote, prachtige boomen vielen met gekraak op den grond; de takken werden er afgehouwen, ze zagen er naakt en lang en smal uit; ze waren haast niet te herkennen. En dan werden ze op wagens gelegd en de paarden trokken ze voort, uit het bosch weg.
Waar zouden ze heengaan? Wat stond hen te wachten?

In het voorjaar, als de zwaluwen en de ooievaars kwamen, dan vroeg het boompje: ‘Weet je niet waar ze heengebracht zijn? Heb je ze nergens gezien?’
De zwaluwen wisten er niets van, maar de ooievaar keek bedenkelijk, knikte met zijn kop en zei: ‘Ja, ja, ik geloof het wel: ik ben een heeleboel nieuwe schepen tegen gekomen op mijn weg van Egypte; er waren prachtige masten op die schepen: het waren zeker de boomen wel, ze roken naar hars; ik moet je groeten van ze. O, wat zijn ze trotsch!’
‘Was ik toch maar groot genoeg om ook zoo over de zee te gaan! Wat is toch eigenlijk de zee; hoe ziet ze er uit?’
‘Ja, dat is zoo moeielijk uit te leggen,’ zei de ooievaar en toen ging hij weg.
‘Verheug je in je jeugd!’ zeiden de zonnestralen, ‘en in je groei en in je frissche, jonge leven!’
En de wind kuste het boompje, en de dauw weende over hem, maar dat begreep hij niet.

Als het tegen Kerstmis was, werden altijd heel jonge boomen geveld, soms waren ze niet eens zoo groot of zoo oud nog als het jonge sparretje, dat altijd zoo onrustig was en altijd weg wou. Die jonge boomen mochten hun takken houden; het waren ook altijd de allermooisten; ze werden op wagens gelegd en de paarden trokken ze weg uit het bosch.
‘Waar gaan ze toch heen?’ zei de spar, ‘ze zijn niet grooter dan ik, er was er een bij, die veel kleiner was; en waarom houden ze al hun takken, o, waar rijden ze toch naar toe?’
‘Dat weten wij! dat weten wij!’ sjilpten de muschjes. ‘Wij hebben in de stad door de ruiten gekeken! Wij weten waar ze naar toe gaan! O, ze komen tot de grootste pracht en heerlijkheid, die je maar denken kunt!
We hebben door de ramen gekeken en we hebben gezien, dat ze geplant werden midden in de warme kamer; en ze werden versierd met de heerlijkste dingen: vergulde appelen, koekjes, speelgoed en honderden lichtjes.
‘En dan -?’ vroeg de spar en al zijn takken beefden. ‘En dan? Wat gebeurt er dan?’
‘Ja, meer hebben wij niet gezien, maar het was prachtig!’
‘Misschien zal het mij wel zoo gaan!’ jubelde het boompje, ‘misschien heb ik daarom moeten wachten! Dat is nog beter dan over de zee te gaan. O, hoe verlang ik, hoe verlang ik! Was het toch maar Kerstmis! Ik ben nu hoog genoeg en strek mijn takken ver uit, zooals de anderen, die verleden jaar weggingen. O, was ik maar op dien wagen! was ik toch in die warme kamer, met al die pracht en heerlijkheid! en dan – ja, dan wordt het zeker nóg beter, nóg mooier, waarom zouden zij mij anders zoo versieren? Dan komt er zeker iets nóg mooiers, nóg heerlijkers! Maar wat? wat? O, ik verlang, ik verlang! Ik weet zelf niet meer wat ik voel!’
‘Wees blij, wees gelukkig!’ zeiden de lucht en de zonnestralen, ‘verheug je toch in je jonge leven en in de heerlijke buitenlucht!’
Maar dat deed het in ’t geheel niet; het groeide en groeide; het was groen, winter en zomer, mooi donkergroen; en de menschen, die er voorbijkwamen zeiden: ‘Wat is dát een mooie boom!’

En toen Kerstmis kwam werd hij het eerst van allen geveld. Diep ging de bijl door het merg; de boom viel met een zucht neer op den grond; hij voelde een pijn en een smart, hij kon heelemaal niet aan geluk denken: hij was bedroefd, dat hij weg zou moeten van zijn thuis, van de plek waar hij was opgeschoten en opgegroeid; hij wist dat hij nooit zijn oude kameraads meer zou terugzien en de lieve boschjes en bloemen om hem heen, ja, misschien niet eens de vogels. En het weggaan was ook niet prettig.
Hij werd pas zichzelf weer, toen hij werd uitgepakt met de andere boomen en een man hoorde zeggen: ‘Die is prachtig! wij hebben geen andere meer noodig!’
Toen kwamen er twee lakeien in volle statie en droegen de spar in een groote, mooie zaal. De muren waren met groote familieportretten behangen en bij de porceleinen kachel stonden Chineesche vazen met leeuwen op de deksels. Er waren schommelstoelen, met zijde, bekleede sofa’s en groote tafels vol boeken en speelgoed, voor wel honderdmaal honderd rijksdaalders – ten minste dat zeiden de kinderen. En de spar werd geplant in een groot vat met zand; maar niemand kon zien, dat het een vat was, want het werd met groen doek behangen en het stond op een mooi Smyrnaasch tapijt. De boom trilde: Wat zou er wel gebeuren! Dames en bedienden begonnen hem toen te versieren. Aan de takken hingen ze kleine netjes, die geknipt waren van gekleurd papier; ze waren allemaal gevuld met suikergoed: Vergulde appelen en noten hingen alsof zij er aan gegroeid waren, en meer dan honderd gekleurde lichtjes werden in de takken vastgezet, roode, witte en blauwe. Poppen die er als echte menschen uitzagen en zooals de boom ze nog nooit gezien had, zweefden in het groen, en boven, heel boven in den top werd een ster gezet van klatergoud. Het was alles wonderbaar prachtig.
‘Van avond,’ zeiden ze allemaal, ‘van avond, dan zal hij schitteren!’
‘O,’ dacht de boom, ‘was het toch maar avond! werden de lichtjes toch maar aangestoken! En wat zou er dan gebeuren? Zouden dan de boomen uit het bosch komen om mij te zien? Zouden de musschen tegen de ramen vliegen? Zou ik hier misschien vastgroeien en winter en zomer zoo versierd blijven staan?’
Hij kreeg eindelijk schorspijn, van verlangen, en schorspijn voor een boom is net zoo erg als hoofdpijn voor ons.
Nu werden de lichtjes opgestoken. O, wat een glans, wat een pracht! De boom beefde er van in al zijn takken, en daardoor kwam er brand, want een van de lichtjes raakte het groen.
‘Lieve hemel!’ riepen de dames en ze bluschten het gauw.

Nu durfde de boom niet eens meer beven; dat was verschrikkelijk! Hij was zoo bang om maar iets van al zijn pracht te verliezen; hij was verblind door zijn eigen glans. – Daar gingen de beide vleugeldeuren open, en een menigte kinderen kwam binnenstroomen alsof zij den boom wilden omverloopen; de groote menschen kwamen bedaard achteraan. De kinderen waren één oogenblik heelemaal stil, maar niet langer dan één oogenblik, toen jubelden ze weer, dat de zaal er van galmde; ze dansten om den boom en het eene geschenk na het andere werd er afgetrokken.
‘Wat doen ze nu?’ dacht de boom: ‘wat zal er gebeuren?’ De kaarsjes brandden op tot bijna aan de takken, toen werden ze allemaal uitgedoofd en de kinderen kregen verlof den boom te plunderen. O, wat vielen ze er op aan! het kraakte in al de takken; en als hij niet met de gouden ster aan de zoldering was vastgemaakt geweest, zou hij zeker omgevallen zijn.
De kinderen dansten rond met al hun prachtig speelgoed. Niemand lette op den boom behalve de oude kindermeid, die heel oplettend naar de takken keek; maar dat was alléén om te zien of er soms nog een vijg of een appel vergeten was.
‘Een verhaaltje, een verhaaltje!’ riepen de kinderen, en ze trokken een kleinen, dikken man naar den boom toe; hij ging er dadelijk onder zitten. ‘Want,’ zei hij, ‘dan zitten wij in het groen; en voor den boom is het misschien ook wel eens goed mee te luisteren: Maar ik vertel maar één verhaaltje. Wat moet het zijn: ‘Ivede Avede, of Klompe Dompe die van de trap viel en toch op den troon kwam en de Prinses kreeg?’
‘Ivede Avede!’ schreeuwden sommigen.
‘Klompe Dompe!’ riepen anderen: ’t was een geraas en getier om je ooren dicht te houden; alléén de spar stond heel stil en dacht bij zichzelf:
‘zou ik nu niet mee mogen doen? heb ik niets meer te zeggen?’ Maar hij hád meegedaan en gezegd wat hij te zeggen had.

De man vertelde van ‘Klompe Dompe, die van de trappen viel en toch op den troon kwam en de prinses kreeg.’ En de kinderen klapten in de handen en riepen: ‘Vertellen! vertellen!’ want ze wilden ook ‘Ivede Avede’ hebben en ze hadden alleen maar ‘Klompe Dompe’ gehad. Desparstond stil en in gedachten. Zoo iets hadden de vogels in het bosch nog nooit verteld. ‘Klompe Dompe viel van de trap en trouwde toch met de prinses!’ Ja, ja, zoo gaat het in de wereld toe! En hij dacht dat het allemaal waar gebeurd was omdat het zoo’n deftig heer was, die het verteld had. ‘Wie zal ’t zeggen, misschien val ik ook nog eens van de trap en trouw een prinses!’ En hij verheugde zich op den volgenden dag, dan zou hij wel weer opgesierd worden met lichten en speelgoed, goud en vruchten. ‘Morgen zal ik niet beven!’ dacht hij. ‘Ik zal mij alleen maar recht verheugen in al mijn glans en heerlijkheid. En morgen zal ik ook weer hooren van Klompe Dompe, en mogelijk ook wel van Ivede Avede. En de boom stond stil en in gedachten den heelen nacht.

’s Morgens kwamen de knecht en de meid binnen.
‘Nu begint de pracht weer!’ dacht de boom, maar zij sleepten hem uit de kamer en de trappen op naar den zolder, en daar zetten zij hem in een donkeren hoek waar nooit de zon scheen. ‘Wat zou dat beduiden?’ dacht hij, ‘wat moet ik hier nu doen? Wat zou ik hier nu weer te zien en te hooren krijgen?’ En hij heesch zich op tegen den muur tot hij recht stond en dacht en dacht! – En hij had er al den tijd voor, want dagen en nachten gingen voorbij, en er kwam niemand boven. En toen er eindelijk iemand kwam was het alleen maar om een paar zware kisten te bergen.
De boom stond heelemaal verstopt, men zou denken, dat hij glad vergeten was.
‘Nu is het winter buiten!’ dacht hij: ‘De grond is hard en met sneeuw bedekt; ze kunnen mij nu niet planten; daarom moet ik hier zeker bewaard worden tot het voorjaar.
‘Wat is dat goed bedacht! Wat zijn de menschen toch zorgzaam! – Was ’t hier nu maar niet zoo donker en zoo akelig eenzaam! – Niet eens een klein haasje! Dat was toch zoo gezellig buiten in het bosch als er sneeuw lag en er sprong een haas voorbij. Zelfs al sprong hij over mij heen; maar dat vond ik toen niet prettig. Hierboven is het toch verschrikkelijk eenzaam!’
‘Piep, piep,’ kwam het uit een hoek en er sloop een muisje voor den dag en toen kwam er nog eentje. Ze snuffelden om den boom en kropen tusschen de takken door.
‘Het is gruwelijk koud!’ zeiden de muisjes; ‘anders is ’t hier wel een heerlijk verblijf! Niet waar, ouwe spar?’
‘Ik ben in ’t geheel niet oud!’ zei de spar, ‘er zijn er een heele boel, die veel ouder zijn dan ik!’
‘Waar kom je vandaan?’ vroegen de muisjes, ‘en wat weet je te vertellen?’ Ze waren verbazend nieuwsgierig. ‘Vertel ons toch eens van die allerheerlijkste plaats van de wereld! Ben je dáár geweest? Ben je in de provisiekamer geweest, waar kazen op de planken liggen en hammen aan de zoldering hangen? Waar je danst op de kaarsen, en waar je mager ingaat en vet uitkomt.’
‘Daar weet ik niets van,’ zei de boom, ‘maar het bosch ken ik, waar de zon schijnt en de vogels zingen!’ en toen vertelde hij alles van zijn jeugd en de muisjes hadden nog nooit van zulke dingen gehoord, en ze luisterden heel aandachtig en zeiden:
‘O, wat heb je veel gezien! Wat ben je gelukkig geweest!’
‘Ik?’ zei de spar, en hij dacht er nog eens goed over na wat hij zelf verteld had; ‘ja, ’t was eigenlijk een heel prettige tijd!’ en toen vertelde hij van den Kerstavond, toen hij zoo mooi gemaakt was met kaarsjes en lekkers.
‘O,’ zeiden de muisjes, ‘wat bén je toch gelukkig geweest, ouwe spar!’
‘Ik ben zoo oud niet!’ zei de boom, ‘ik ben pas in dezen winter uit het bosch gekomen; ik ben in de kracht van mijn leven.’
‘Wat kun je toch mooi vertellen!’ zeiden de muisjes, en den volgenden nacht brachten zij vier andere muisjes mee, die den boom ook moesten hooren vertellen, en hoe meer hij vertelde, hoe beter hij het zich alles herinnerde en hij dacht: ‘het was toch een erg prettige tijd! maar het kan wel weer terug komen! Klompe Dompe viel van de trappen en kreeg toch een prinses; misschien krijg ik ook wel een prinses.’ En toen dacht de spar aan een klein allerliefst berkeboompje, dat in het bosch groeide, dat was voor hem zoo goed als een echte prinses.
‘Wie is Klompe Dompe?’ vroegen de muisjes. En toen vertelde de spar het heele sprookje, want hij herinnerde zich nog ieder woord er van en de muisjes hadden wel tot in den top van den boom willen springen zoo mooi vonden ze het. Den volgenden nacht kwamen er nog een heeleboel muizen bij en ’s Zondags zelfs twee ratten; maar die zeiden dat het heele verhaal eigenlijk niets waard was, en dat was jammer voor de muisjes, want die vonden er nu ook zooveel niet meer aan.
‘Ken je niets meer dan dat ééne sprookje?’ vroegen de ratten.
‘Neen, dát maar alleen: dat heb ik gehoord op mijn gelukkigsten avond, maar toen wist ik zelf niet hoe gelukkig ik was!’
‘’t Is een zeldzaam onnoozel verhaaltje! Ken je er geen met spek en vet en kaarsen er in, geen provisiekamer sprookjes?’
‘Neen!’ zei de boom.
‘Nu, dan gaan wij maar weg!’ zeiden de ratten en ze maakten rechtsomkeert.
De muisjes bleven eindelijk ook weg en toen zuchtte de boom: ‘Wat was het toch gezellig toen al die aardige muisjes om mij heen zaten te luisteren als ik vertelde! Nu is dat ook weer voorbij! – Maar ik zal wel oppassen, dat ik pleizier heb als ik hier weer van daan kom!’
Maar wanneer gebeurde dat! – Ja, dat was op een vroegen morgen, toen kwamen er menschen op zolder rommelen. De kisten werden verschoven en de boom werd uit zijn hoek gehaald; ze gooiden hem wel wat hard tegen den vloer, maar heel gauw daarna kwam er een knecht en sleepte hem naar de trap toe waar het wat lichter was.
‘Nu begint het leven weer!’ dacht de boom; hij voelde weer de frissche lucht, den eersten zonnestraal, en zoo kwam hij buiten op de plaats. Alles ging zoo gauw; hij vergat heelemaal op zichzelf te letten zóó veel was er om hem heen te zien. Aan het eind van de plaats was een tuin, en daar stond alles in bloei. Over het hekje hingen rozen, frisch en geurig, de linden bloeiden en de zwaluwen vlogen rond en zongen: ‘widewidewiet mijn man zal komen!’ maar den sparreboom meenden ze niet.
‘Nu zal ik leven!’ jubelde hij en hij spreidde zijn takken wijd uit: maar ze waren allemaal geel en verwelkt. Hij lag in een hoek tusschen onkruid en brandnetels. De gouden ster zat nog in den top en schitterde in de zon.
In den tuin speelden een paar vroolijke kinderen; ze hadden met Kerstmis om den boom gedanst. Een van de kleinsten liep er heen en trok de ster er af.
‘Kijk eens wat er nog aan dien leelijken ouden Kerstboom zit!’ zei hij, en hij trapte op de takken, dat zij onder zijn schoenen kraakten.

En de boom keek naar al de frissche kleurige bloemen in den tuin, en hij keek ook naar zich zelf en hij wenschte, dat hij maar in zijn donkeren hoek op zolder gebleven was; hij dacht aan zijn jeugd in ’t bosch, aan den vroolijken Kerstavond en aan de kleine muisjes, die zoo aandachtig geluisterd hadden naar de historie van Klompe Dompe.
‘Voorbij, voorbij!’ zuchtte de arme boom: ‘had ik toch maar mijn geluk gevoeld toen het tijd was! Voorbij, voorbij!’
Toen kwam er een knecht en hakte den boom in kleine blokjes. Er lag een heele stapel. Mooi vlamden ze op, onder den grooten brouwketel; en ze zuchtten, iedere zucht was als een schot; daarom kwamen de kinderen, die buiten speelden, binnenloopen, en gingen in het vuur zitten kijken en riepen: ‘pief, paf!’ Maar bij iederen knal, die eigenlijk een diepe zucht was, dacht de boom aan een zomerdag in ’t bosch, en aan een winternacht daar buiten als de sterren lichtten, hij dacht ook aan den Kerstavond en aan Klompe Dompe, het eenige sprookje, dat hij ooit gehoord had en vertellen kon – en toen was hij opgebrand.
De jongens speelden in den tuin en de jongste had de ster van goudpapier op zijn borst, die de boom op zijn mooisten avond gedragen had. Nu was dat uit, en de boom was uit, en de geschiedenis is ook uit: Uit, uit uit! zoo gaat het met alle geschiedenissen.

 

kleurensluier

De Kerstboom met Magie & Feng Shui

bomencollage

Een Magische Kerstboom- en wintergeurentip
Wat is de beste plaats voor de kerstboom volgens de Feng Shui begrippen. En is het een echte of nep boom.
Een echte naaldboom blijft groen in de winter en wordt gezien als het symbool van onsterfelijkheid.
Dennengeur geeft rust, vrede en ontspanning.
Bij een nep boom is dat iets anders, maar je kunt er wel een etherische olie den of zilverspar bij verdampen. De planten boodschap voor deze oliën zijn: “Kom tot rust en laat je niet gek maken”.
Zelf heb ik een kunstkerstboom in verband met onze huisdieren, want dennennaalden zijn giftig
Feng Shui gezien hoort de kerstboom bij het element hout (zuid oosten= overvloed). Het element hout wordt gevoed door het element water (noorden/carrière) Het element hout voedt weer het element vuur (zuiden=reputatie). Voor mij is de beste plek het zuiden, ook gezien de stekels. Dit zijn voor mij prikkels, af en toe een rode kerstbal vertegenwoordigt de kleur van het element vuur en het voelt goed. Daar gaat het vooral om! Het moet voor jou kloppen.
Wel is belangrijk dat de boom in je huis geen doorgang belemmert, want dan stagneert de energie.

Haal heerlijke geuren in huis

Ook geuren spelen in huis een grote rol, want die werken mee aan de sfeer. Ze doen iets met je. De energie in huis verandert in de goede zin.  Dan bedoel ik wel natuurlijke geuren van goede etherische oliën en géén chemische kant en klaar geuren die te koop zijn.

Goede mengsels voor nu kun je zelf maken en verdampen in een met water gevulde aromalamp.
Hier zijn wat receptjes:

 • Ontspanning
  4 dr Lavendel-. 4 dr rozenhout-, 4 dr geraniumolie
 • Boswandeling
  4 dr zilverspar-, 4 dr pijnboom-, 2 druppels cerderhoutolie
 • Winterstemming
  5 dr sinaasappel-, 3 dr kaneel-, 1 dr vanilleolie

Meer leren om van je huis een thuis te maken?

Vele elementen uit mijn studie Feng Shui vanaf 1993 met haar vele vormscholen ben ik veel gaan integreren in mijn eigen Magie & Feng Shui, met een beetje heksenkunde en veel symboliek inclusief nuchtere benadering met heel veel voelen wat iedereen kan leren. Aangevuld met interieurstyling en kleurentherapie kun je van je huis een thuis maken en de plekken inrichten die voor jou kloppen. Het gaat erom dat de positieve energie door je huis blijft stromen.
 
lees meer:
https://asteriacoaching.nl/godinnen/je-huis-hestia/magie-feng-shui/
Op 1 februari is er een cursus waarmee je voortaanzelf met je huis aan de slag kunt. Lees meer
https://asteriacoaching.nl/activiteit/hestia-cursus/
kleurensluier

Yule

Yule vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Yule collage tekst

Winterbegin, langste nacht, tijd van inspiratie

Op het hoogtepunt van de winter vieren wij met Yule de langste nacht van het jaar en met de wedergeboorte van het licht(kind) het begin van een nieuwe jaarcyclus. Nu staat het rad van de zon 12 of 13 nachten stil voor het weer begint te draaien. Joel betekent “rad van het leven”. Deze overgangstijd is magisch en heeft invloed op de rest van het jaar. Je kunt beter orakelen en mediteren dan werken en wassen.

Yule of  Winter zonnewende markeert het begin van het winterseizoen en is een van de oudst bekende winterviering. De Winter zonnewende en alle magie die het met zich meebrengt, wordt al decennia en eeuwen gevierd. Veel mensen vieren vele dagen tegelijk, terwijl anderen alleen op de dag van de winterzonnewende vieren op 21 december. Het is de langste nacht en de kortste dag van het jaar. De dagen zijn korter geworden en nu kunnen we de terugkeer van de zon vieren uit de periode van duisternis. Bij terugkeer brengt het nieuwe warmte en kunnen we die energie uitstrekken en oogsten. Het markeert ook het begin van het zonneseizoen, zonne-zin betekent zon die staat voor verlichting. Het begin van het zonnejaar markeert de wedergeboorte van de zon. Het is een feest voor de zon en alles wat het voor ons doet.
Kerstmis is de viering van de geboorte van de Zoon, terwijl Yule het feest is van de geboorte van de zon, zoals in de sterrenhemel, de verschillen van de christelijke feestdag en de heidense viering wat vaak wordt vermengd.

Hier zijn wat nuttige en gezellige tips voor de voorbereiding of de viering zelf:

Versier je huis

Versier je huis met hulst, wintergroene takken, dennenappels, kaneel en dingen die de zon brengen zoals citroenschillen. Gebruik kleur zoals goud en ivoor, groen en rood.
Hang maretak over de hoofddrempel van je huis om liefde en vreugdevolle energie te verwelkomen en om je thuis bescherming te bieden.
Verzamel familie om met elkaar een boom of krans te kopen en versier het samen. Noem je boom van nu af aan Yule boom. De symboliek van deze boom is een symbool voor het wederkerende groen (eeuwig leven) en wordt versierd met rode appels (levenskracht), zilveren ballen (maan) en gouden draden (zonlicht).
Hang afbeeldingen op van de zon en zonnegoden en verwelkom ze bij u thuis zodat ze hun warmte bij u thuis kunnen brengen.

Versier en verbrand een Yule-log

yule logVersier samen met je familie en vrienden een yule-log, een versiert houtblok met kaarsen.
Zorg ervoor dat u het houtblok volledig droogt en schoonmaakt voordat u het binnen haalt. Sommige mensen verwijderen de schors.
Als je het van tevoren decoreert, kun je het als middelpunt gebruiken voordat je het in ceremonie verbrandt. Verzamel dennennaalden, dennenappels, kaneel om mee te versieren. Maak een krans van veenbessen. Maak gaten of plak andere houders voor kaarsen die veilig kunnen worden aangestoken om je yule-log te verlichten.
Terwijl je decoreert, staat iedereen toe om zijn intentie voor het nieuwe jaar in te stellen.
Als je als ceremonie je log kaarsen wilt aansteken, moet iedereen die gedecoreerd heeft aanwezig zijn. Als de kaarsen zijn uitgebrand kan het stuk hout binnen in een open haard of buiten in een vreugdevuur worden verbrand. Door dit houtblok te verbranden zend je je uw intenties het universum in om zijn werk te doen. Blijf aanwezig totdat het log volledig is verbrand.
Terwijl het brandt voel je je vrij om eromheen te zingen of te dansen. Dit gaat allemaal over gemeenschap en samenkomen in de duisternis

Maak natuurlijke ornamenten

Gebruik een mengsel van bloem en water om schijven te maken en bak de schijven hard.
Verf en versier de schijven en voeg kruiden en harsen toe aan het deeg of de verf op basis van uw intenties. Snij symbolen, sigils of runen in het ornament om de intentie te versterken. Gebruik ze om boom, slingers of thuis te versieren.
Dennenappels, sinaasappel en appel schijfjes kunnen ook worden gebruikt voor decoratie en het ruikt heerlijk in huis..

Deel en geef terug aan community

Herken alle zegeningen in je leven. Geef deze magie door en schenk bezittingen aan iemand anders die het misschien nodig heeft. Geef je tijd om je licht te delen.

Maak je Yule-altaar

Laat je altaar je zuiverheid en spirituele groei symboliseren. Gebruik wit en zilver om een nieuw begin weer te geven. Gebruik zonnekleuren om de energie van de zon in huis te brengen. Ga regelmatig in dit seizoen naar het altaar om de energie te vergroten.

Neem deel aan een zuiveringsritueel

Reinig iedereen in je cirkel met speciale wierook en zegen elk persoon. Laat iedereen een woord van dank spreken in de hele cirkel. Laat iedereen in een eenvoudige cirkelmeditatie zitten met mooie muziek. Sluit de cirkel met elke persoon en wees dankbaar. Ik doe dit ritueel in januari.
Klik hier voor meer info

Mediteer

Mediteer in je persoonlijke meditatieruimte.
Noteer de dingen waar je dankbaar voor bent, alle zegeningen in je leven en je intenties voor volgend jaar. Maak een visualisatie bord om een tastbare weergave te geven van uw intenties.
Visualiseer je intenties om ze in je wereld te manifesteren. Wees wie je bent en bereik wat je wilt bereiken.

Houdt een feestje

Nodig mensen uit waar je van houdt en  die je bewondert. Vier het samen met wat eten en drinken.
Neem de tijd om te herinneren aan de tijden dat mensen niet altijd eten hadden voor de winter. Geef zegeningen voor het voedsel dat je hebt.
Deel voedsel met minder bedeelden door te doneren aan voedselbanken of vrijwilligerswerk in gaarkeukens.

Daden van dienst

Geef kleding en voedsel aan de minder bedeelden. Voer vogels en dieren in het wild. Wordt vrijwilligers in voedselbank en gaarkeuken

13 x een Heilige Nacht

Al vele jaren in  mijn workshops doorgegeven en kom regelmatig in deze tijd dit in andere workshops tegen. Het is ook heel leuk om hiermee aan de slag te gaan. Lees ook mijn oudere blog hierover,  Klik hier

Met de zonnewende beginnen de 13 heilige nachten: de nacht van Yuledag op 1 tot de nacht van 12 op 13. Dit is een bijzondere tijd en het begin van een nieuwe jaarcyclus. Je kunt in de 13e nacht met wierook door elke kamer lopen en boven de deuren zon, maan en aarde tekenen en hun om bescherming vragen voor het volgende jaar. Elke heilige nacht is een maand van het nieuwe jaar, waarvoor je je wensen in gaat zetten.
Kijk naar de thema’s van de 13 maanden en droom alvast hoe jij die maanden wilt invullen: 1 innerlijke vernieuwing, 2 grote schoonmaak, 3 zaaien, 4 opstarten, 5 zintuigen, 6 ontplooien, 7 je kracht, 8 je rijping, 9 kwaliteit, 10 balans, 11 transformatie, 12 evaluatie, 13 loslaten en rusten.

Kristallen:

Mooie kristallen voor deze tijd zijn:
Blauwe veteragaat, Mosagaat, Amethist, Bloedsteen, Citrien, Granaat, Holiet, Jade, Rozekwarts, Unakiet

Spiritueel thema

begin, geboorte, uitdaging, mededogen, cycli, einde, eeuwigheid, dankbaarheid, inzicht, wedergeboorte, herstel, opoffering, zoektocht naar zingeving, stilte, wijsheid

Magisch thema

gemeenschapsfeest, contemplatie en kijken naar binnen, diep ritueel, evaluatie, feesten, helende werken, dagboek, meditatie, reflectie, studie, knutselen, wake, persoonlijke retraite

Advies om te doen  in deze tijd zijn:

waarzeggerij en orakel, healing, ritueel

Kleuren

Groen: overvloed, leven, de levende evergreen die gedijt in de winter, nieuw begin, rijkdom.
Goud: geschenken, welvaart, rijkdom, rijkdom aan zonne-energie, goden, koningen, royalty’s.
Rood: vitaliteit, vuur, levenskracht, hulstbessen, kerststerren en andere planten die gedijen in de winter.
Wit: kalm, de “schone lei” van sneeuw, bescherming, stilte, slaap.

kleurensluier

Divineren

orakelcollage tekst

Er is veel meer dan het Orakel van Delphi alleen.

Na een hele gezellige Samhainviering  gisteravond waarin veel orakels werden behandeld besloot ik om oude divinatie documentie als blog te delen.

Divineren of orakelen (waarzeggen, voorspellen) is al zo oud als de mensheid. Het orakel is een instrument of medium  waarvan het Goddelijke (Devine) of je innerlijke bron van wijsheid, gebruikt om informatie zichtbaar te maken.
Het wordt niet alleen gedaan om de toekomst te voorspellen, maar hoofdzakelijk om inzicht te krijgen. Behalve met het interpreteren van de beelden ben je voortdurend bezig met associëren. Psychologisch inzicht is wenselijk. Wanneer je namelijk in staat bent om verbanden te leggen op de diverse vlakken die je tijdens het waarzeggen tegenkomt, kun je degene voor wie je bezig bent helpen een zelfinzicht te krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar relaties, werk en gezondheid in het leven van de vraagsteller. Divineren helpt dus om zaken helder te krijgen. Het ene middel leent zich daar echter beter voor dan het andere. Ben je met Tarot of runen bezig dan lijkt het associëren logisch. Met wolken lezen of theeblaadjes lezen ligt dat anders, daarbij hoef je niet zo diep te gaan; het blijft wat oppervlakkig of het doet een beroep op je helderziende kwaliteiten. Soms is een enkel woord of teken voldoende om het een en ander los te krijgen in je onderbewuste. Maar vaker heb je nog wat meer nodig, een aantal beelden bijvoorbeeld die gebeurtenissen in het leven van de vraagsteller op een duidelijke manier boven tafel brengt.

De rituelen om het voorspellen heen zijn ook belangrijk. Bloemen, wierook en een kaars horen erbij. Bloemen voor het respect en dank aan je geestelijke begeleiders, wierook zorgt ervoor dat je je openstelt, en een kaars bevordert je concentratie. Het is belangrijk dat je rustig bent vanbinnen.
Wanneer je jezelf goed wilt ontwikkelen in de kunst van het divineren, is het zeker geen overbodige luxe jezelf ook de kunst van het mediteren en visualiseren te leren.

Regelmatig geef ik regelmatigt Magische Workshops, waarin  met verschillende Orakelmethoden wordt gewerkt.
Ook worden er regelmatig kaaerlegcursussen gegeven
Kijk hiervoor regelmatig in mijn agenda

schilderijHier zijn wat oude en nieuwe Divinatie Methoden: 

 Aeromantie -Door naar de lucht en de wolken te kijken kun je een hoop te weten komen door je te concentreren op de vormen van wolken, de stand van de sterren en de kleur van de lucht, en te letten op vreemde verschijnselen. Dit werd gedaan door zeelui en boeren.

Alectryomantie -Een methode waarbij men op dichtgevouwen briefjes met letters van het alfabet korrels graan strooit. Vervolgens laat men er een haan naar pikken. Op de volgorde die de vogel uitkiest haal je de briefjes eruit. De letters vormen samen een boodschap voor de vraagsteller.

Aleuromantie -Wie kent ze niet, de fortune cookies? Verschillende spreuken die een toekomstvoorspelling bevatten worden in stukjes deeg gevouwen waarvan knapperige koekjes worden gebakken. Na de maaltijd neem je een koekje van een grote schaal, breekt het open en leest de boodschap. Een Chinese methode.

Alomantie -Voorspellen met behulp van tafelzout.

Anthroscopie -De kunst van het toeschrijven van betekenissen aan de hand van uiterlijke kenmerken van individuele figuren. Heel populair in het Oosten in de negentiende eeuw. Ook antropologen (uit de Victoriaanse tijd) maakten er gebruik van.

Aquarellezen -Met plakkaatverf, waterverf of ecoline op wit papier wordt de toekomst voorspeld. Je maakt een tekening op gevoel waarbij je niet nadenkt, maar direct tekent wat er in je opkomt. Stel jezelf voor je begint een vraag. Als je klaar bent vouw je de tekening dubbel. Wacht even en kijk dan naar de patronen die zich hebben gevormd. Door je goed te concentreren kun je er heel wat uit afleiden.

Astragiomantie of agyromantie -Divineren met dobbelstenen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de dobbelstenen in een schaal met water te gooien (dowsen). De getallen die boven komen drijven zeggen iets over je, evenals de richting waar ze naartoe drijven. Kennis van de numerologie en elementen is noodzakelijk.

Astrologie -Zeer uitgebreide manier om inzicht te verkrijgen, waarbij zon, maan, planeten en huizen aanwijzingen geven over je karakter en je levensloop. Het heeft niets te maken met de astrologische rubrieken in kranten en tijdschriften. Een horoscoop wordt gedaan aan de hand van je geboortetijdstip en geboorteplaats. Het is ook mogelijk om van gebeurtenissen een horoscoop te trekken, bijvoorbeeld het starten van een bedrijf of het aangaan van een huwelijk.

Augurie -De interpretatie van voortekenen en tekens.

Auramantie -De kunst van het bestuderen van de aura’s bij mens en dier. De aura is een elektromagnetisch veld om alle levende dingen heen dat licht afgeeft. Eigenlijk is de aura onzichtbaar met het blote oog, maar aura’s zien kun je leren. Sommige mensen hebben de gave van nature meegekregen. Aan de kleuren kun je zien in welke gemoedstoestand een persoon verkeert. Ook is het mogelijk om zaken uit verleden, heden en toekomst waar te nemen.

Austromantie -Wie de windrichtingen nauwkeurig bestudeert zal weten wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Belomantie -Het voorspellen van een uitkomst van een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld door een pijl die een gemarkeerd doel bereikt. Stel dat je van tevoren afspreekt dat dit doel positief is, dan betekent dat welvaart en geluk voor de vraagsteller. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Bibliomantie -Boeklezen. Het voorspellen van de toekomst of inzicht verkrijgen in jezelf met behulp van boeken. Dit is simpel en doeltreffend. Neem een boek uit de kast en sla dit open met je ogen dicht. Laat je vinger een stukje tekst aanwijzen, doe je ogen open en lees wat er staat. Vaak zul je merken dat de zin op jou van toepassing is. De Bijbel wordt hier vaak voor gebruikt.

Bomenorakel: – Ook met bomen kun je tot inzicht komen, een leuke en makkelijke manier om je band met deze wezens uit te breiden.
Heel eenvoudig, je hebt niets meer nodig dan rustig plekje met een boom die rijkelijk in het blad staat, en jezelf.

Botanomantie -Voorspellen aan de hand van verbrande bladeren en takken.

Capnomantie -Rooklezen. Het bestuderen van rookpluimen, bekend bij de Indianen. Dit wordt gedaan bij rituele vuren waaraan magische kruiden zijn toegevoegd. Een andere manier is om een vel papier boven een kaarsvlam te bewegen, waardoor een rookpatroon ontstaat.

Cartomantie -Voorspellen door middel van de kaarten, bijvoorbeeld de Tarot, zigeunerkaarten of de kaarten van mlle Lenormand. Het kan ook met gewone speelkaarten.

Ceraunoscopie -Het zoeken van voortekenen in donder en bliksem.

Ceromantie -Waslezen. Laat gesmolten was stollen in een kom ijskoud water en kijk goed naar de vorm. Die zal je meer vertellen over de nabije toekomst.

Cheiromantie -Handlezen. Een handlijnkundige vertelt je door het bestuderen van je hand en de vorm van je hand wat je voor type bent. Een aparte categorie is het bestuderen van vingers en nagels, maar deze worden ook vaak bij het totaalbeeld betrokken. Nauw verwant aan palmistrie, waarbij de handpalm wordt bestudeerd, is eveneens een populaire maar accurate divinatiemethode.  In de middeleeuwen werd er veelvuldig gebruik van gemaakt en het is bekend dat het al bestond bij de Grieken en Romeinen. De hand verandert in de loop van je leven. De lijnen die je nu in je handpalm ziet zijn niet precies dezelfde als die van een jaar geleden, en ze verschillen waarschijnlijk heel sterk van die van vijf jaar geleden. Je hand geeft een voorlopig overzicht van je leven.

559572_860321857320095_1315690867659582504_nClairvoyantie -Helderziendheid. Letterlijk betekent dit dat je een duidelijk, helder zicht hebt, een ‘tweede gezicht’. Het is een vorm van divinatie waarbij de waarzegger een beeld krijgt, zo duidelijk als een filmscène, waarin gebeurtenissen uit de toekomst zich ontvouwen.

Cleromantie -Divineren aan de hand van stenen of schelpjes.

Cyclomantie -Het kijken naar een ronddraaiend wiel of rad wat klaarheid moeten brengen in vele zaken.

Dowsen -Zie Astraglomantie.

Droomdivinatie -Aan de hand van droomsymbolen, kleur en stemming tijdens het dromen kan veel worden afgeleid over de toekomst. De dromer kan het beste zelf zijn eigen dromen duiden. Door een droomdagboek bij te houden wordt al veel duidelijk.

Encoustic art– wasstrijken

Geomantie– De kunst van het observeren van patronen in aarde of zand.

Gyromantie -Hierbij draai je rondjes in een cirkel die wordt gemarkeerd door letters. Wanneer je duizelig wordt en ongecontroleerd van het ene naar het andere punt zwalkt, kan een voorspelling worden gedaan aan de hand van de verzamelde letters.

Handlijnkunde -Zie Cheiromantie.

Hippomantie– Hierbij wordt gekeken naar het gedrag van paarden, met name naar het stampen van de hoeven en het gehinnik.

Hydromantie– Divinatie door een steen in het water te werpen en te kijken naar de kleur en rimpelingen van het water en de eb- en vloedbewegingen.

I Ching– Gebaseerd op het yin-yangprincipe, een systeem waarbij wordt gekeken naar het verloop in het leven. Moeilijk te interpreteren

Kaarsenwaslezen -Zie Ceromantie.

Koffiedikkijken -Dit werd veel door zigeuners gedaan. De koffie wordt samen met het water gekookt en in een kopje uitgeschonken. Als de koffie opgedronken is blijft de drab achter in het kopje. Giet een deel op de schotel. Hier worden al een aantal dingen uit duidelijk. Ook de drab in het kopje kan meer vertellen. Je gaat op dezelfde manier te werk bij theeblaadjes lezen. Zie ook tasseografie

Kristallezen– Het turen in een kristallen bol. Langdurig staren in een kristallen bol geeft reflecties die meer over jezelf of de vraagsteller vertellen. Zie Vérzien.

Larnpodomantie -De richting van een kaarsvlam, fakkel of vuur kan verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen.

Libanomantie -Rooklezen, bestuderen van wierook en rook.

Lithomantie– Divinatie waarbij edelstenen in verschillende kleuren worden gebruikt.

Meteoromantie -Divinatie door het bestuderen van vallende sterren.

Metoposcopie -Het bekijken van de lijnen op het voorhoofd.

Moleosofie -Het bekijken van moedervlekken als indicator van iemands karakter. Er wordt gekeken naar de grootte, plaats en kleur. De zogenaamde heksenjagers maakten hiervan gebruik gedurende de Middeleeuwen.

Molybdomantie -Loodlezen: verwarm een stukje lood op een lepel en gooi dit dan in ijskoud water. De figuren die ontstaan vertellen meer over de toekomst.

Necromantie -Ontvangen van boodschappen van de doden, bijvoorbeeld met een Ouija-bord of glaasjedraaien. Nog steeds populair, maar zeker niet ongevaarlijk.

Numerologie -De interpretatie van cijfers aan de hand van het alfabet. Er wordt gekeken naar de cijferwaarde van o.a. de naam, geboorteplaats en -datum en de woonplaats.

Oculomantie -Divinatie door het kijken naar de ogen.

Onomantie– De betekenis van namen.

Omisthocopie/ornithomantie -Kijken naar vliegende vogels en de patronen die ze maken.

Palmistrie -Zie Cheiromantie.

Psychometrie -Hierbij gebruikt men een voorwerp dat toebehoort aan de vraagsteller. Er worden beelden, stemmen of bepaalde gevoelssensaties waargenomen, afhankelijk van het talent van de ziener. Het gaat om de gezamenlijke impressies die een totaalbeeld vormen dat van belang is voor de vrager.

Pyromantie– De kunst om vormen en visioenen te zien in vlammen. Vaak wordt er ook iets op het vuur gegooid. Pyromantie is een ook een bijzondere manier om beelden uit het onderbewuste te verkrijgen.

Radiësthesie– Pendelen of werken met de wichelroede.

Roetlezen -Aan de hand van een roetspoor op wit papier worden voorspellingen gedaan. Het roetspoor krijg je door het papier boven een kaarsvlam heen en weer te bewegen.

Runen lezen -Het interpreteren aan de hand van letters van een vroeg alfabet uit Noord-Europa. Er zijn veel verschillende soorten runen. De meest gebruikte set is het Germaanse runenschrift.

Saksische staven: De Saksische staven zijn uitstekend geschikt om een rechtstreeks antwoord te krijgen op een vraag.

Sciomantie -Assistentie van een geestelijke helper. Een methode die wordt gebruikt door ‘channelers’.

Sideromantie -Branden van stro met een heet strijkijzer. De figuren die dan ontstaan zouden bepaalde voortekenen of aanwijzingen bevatten voor de vraagsteller.

Spiegelstaren– Het staren in een {magische) spiegel die naar de maan is gericht, met de bedoeling manestralen op te vangen en deze te lezen. .

Schouwen –Schouwen is een methode van ‘zien’, je kijkt naar een ruimte tussen iets en niets, en met behulp van een meditatieve toestand en concentratie kun je de beelden die gevormd worden interpreteren.

Sycomantie -Boodschappen op boomblaadjes: hoe langzamer zij drogen, hoe positiever het voorteken. Een moderne variant is om verschillende dingen op papiertjes te schrijven, die op te rollen en boven een stomende ketel te houden. De eerste vraag of boodschap die zich ontvouwt zal worden beantwoord.

Tasseografie -Theeblaadjes lezen na het theedrinken. Werkt uiteraard alleen met thee van losse theeblaadjes.

Tephramantie -Divinatie door asresten van verbrande boombast.

Vérzien: Vérzien is een boeiende methode omdat het je in staat stelt letterlijk de toekomst (of het heden of het verleden) ‘te zien’. Bijna ieder spiegelend oppervlak kan worden gebruikt voor vérzien. Een kristallen bol en een spiegel zijn twee van de beste. Het kristal moet zonder vlekken en scheurtjes zijn, geen krassen op de oppervlakte of luchtbelletjes vanbinnen.

Xylomantie -Hierbij wordt gekeken naar de vorm van brandende stukjes hout.

Zoomantie– Het bestuderen van diergedrag om de toekomst te onthullen.

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om tot inzicht te komen.
Het orakel, of de wijze waarop je divineert, zijn slechts middelen.
De sleutel van het doel, het verkrijgen van inzicht, ligt altijd in jezelf.
In principe maakt dat jou daarmee tot het grootste orakel . . . 

kleurensluier

Samhain

Samhain vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Samhain collage tekst

Samhain, Halloween, Allerheiligen, Allerzielen

Samhain (uitgesproken als saah-win of saah-ween) is een festival van de Doden, wat ‘eind van de zomer’ betekent. Samhain wordt gevierd aan het einde van de oogst en we duiken in de diepten van de duisternis. Het markeert de start van het winterseizoen – het koudste deel van het jaar.

Nu beginnen de donkere weken van het jaar. De relatie van het feest met de kringloop van de natuur is heel duidelijk. Na het rijpen van de vruchten en het aanmaken van zaden sterven de planten nu. Alles vergaat behalve de nieuwe zaad die de nieuwe kringloop in zich draagt. De levenskracht trekt zich terug na binnen nu met toenemende kou.`
Dat betekent ook voor ons dat we ons terugtrekken na ons binnenste om krachten te verzamelen voor een toekomstige nieuwe begin.
Deze overgang wordt ook gevierd als het begin van het spirituele nieuwe jaar en daarom de bijnaam “Heksen Nieuwjaar” heeft gekregen.

Traditioneel markeerde Samhain een tijd om landbouwgereedschap weg te doen en zich terug te trekken binnenshuis. Zonder het werk om te planten, gewassen te verzorgen en te oogsten, hadden mensen tijd om na te denken over en plannen te maken voor de toekomst, na te denken over hun voorouders en het verleden en tijd door te brengen met geliefden die hun heden vullen. Branden werden aangestoken om zwervende geesten onderweg te helpen, en offers werden gegeven in de namen van de goden en de voorouders.
Moderne heksen zien Samhain als een tijd om de dood te vereren en de cyclus van wedergeboorte te eren. We gaan een periode van duisternis in als de winter nadert.
Het geloof is ook dat er een dunne sluier is die de wereld van de geest scheidt van de fysieke wereld en die de dunste is in Samhain. Hoewel de sluier dun is, kunnen dode voorouders bezoeken.

Samhain wordt op verschillende manieren gevierd, in de loop van meerdere dagen en nachten, en omvat meestal een reeks solo-riten, evenals ceremonies, feesten en bijeenkomsten met familie, vrienden en spirituele gemeenschap.
Voor ons op het  noordelijk halfrond vieren veel heidenen Samhain vanaf zonsondergang op 31 oktober – 1 november.
Ook zijn er die Samhain in het dichtstbijzijnde weekend vieren of op de Volle of de Nieuwe Maan die het dichtst bij deze tijd ligt of iets later, om samen te vallen met het astronomische middelpunt tussen Herfst Equinox en Winter Solstice.

Je kunt vieren hoe je ook kiest. Hier zijn een paar manieren om deze tijd van het jaar te versieren en te vieren.

Neem een meditatieve natuurwandeling
Breng de tijd door met het kijken naar de bomen het hele jaar door en zie ze als een symbool van je eigen leven. Kijk naar alle paden die we nemen als een boom takken in vele richtingen heeft en de cyclus van groei en verval als ze zich ontwikkelen en door de seizoenen gaan. Nu hebben veel bomen hun bladeren verloren. Die zullen ontbinden en hun prachtige voedingsstoffen en energie terug naar de aarde brengen. Net zoals onze voorouders hun energie hebben teruggegeven aan de aarde voor ons en we in de toekomst één zullen worden met de aarde .

Versier een Samhain-altaar
Zorg er tijdens je meditatieve wandelingen voor dat je prachtig gekleurde gevallen bladeren, eikels, kale takken, herfstbessen enz. verzamelt. Verzamel alles wat je vindt dat iets voor je betekent en brengt vreugde in je hart. Andere dingen om te gebruiken voor decoratie:

 • Schedels, skeletten, geesten
 • Oogst voedsel zoals pompoenen, wortels
 • Noten en bessen, donkere broden
 • Een hoorn des overvloed gevuld met een overvloed aan fruit en groenten
 • Cider, wijn of mede

Rondom je huis pompoenen voor bescherming
Plaats pompoenen zowel buiten als in uw huis. Pompoenen staan voor geluk en waarzeggerij . In de Gaelische traditie werden uit rapen angstaanjagende gezichten uitgesneden om de ongewenste doden en laag vibrerende geesten weg te jagen als de sluier het dunst is. Hier zijn vele legenden over. Dit waren de voorlopers van jack-o-lantern.

Maak een altaar voor verloren geliefden
Vier geliefden en eer je erfgoed door foto’s van geliefden op een prominente plaats in je huis te plaatsen. Dit kunnen foto’s zijn van degenen die je goed kende en goed vond en die je niet kende maar nog steeds deel van jezelf bent.

Reflecteer en mediteer op je voorouders
Steek kaarsen aan voor je voorouders en breng ze goodies (zoals de dingen die je verzamelde tijdens wandelingen) die hun deel symboliseren in de cyclus van het leven , terugkerend naar de natuur en de aarde. Denk gedurende deze tijd na over hoe geliefden deel van je uitmaken, of je ze nu kende of niet. Mediteer op hen en onthoud wat ze je leven hebben gebracht. Als ze je vreugde brachten, neem dat dan mee, als verdriet onthoud wat je van hen hebt geleerd.

316230_194438483956064_168245_n

De heksen nieuwjaar is de laatste keer dat we leven en groei hebben. De winter brengt een koude, donkere “dood” met zich mee, die op een later tijdstip moet worden besproken. Voor nu is het belangrijk om de levende, groeiende energie te oogsten terwijl deze de laatste adem uitblaast en één blijft met de natuur. Als we daar vanaf komen, worden we ziek en boos. We raken uit balans en kunnen niet helder denken. Denk aan je plaats in de natuur en de cyclus waar je deel van uitmaakt. Denk aan degenen die voor je zijn gekomen, denk na over hun leven en wat ze hebben gegeven aan je leven.

Kristallen
Deze gekozen stenen zijn nuttig kunnen bij het omgaan met de vele emoties en thema’s van dit seizoen: Mosagaat, Amethist, Bloedsteen, Granaat, Hematiet, Jade, Maansteen, Obsidiaan, Pyriet, Bergkristal, Rookkwarts.

Thema’s

Aafkomst, begin, rouw, verandering, moed, dood, einde, elfen, jacht, andere werelden, behoud, reïncarnatie, rust, overleving, wijsheid
Magische: confrontatie, genezing, hoop, onderlinge afhankelijkheid, liefde, voorbereiding, bescherming, bevrijding van oude banden, vernieuwing
Wat te doen: divinatie

Kleuren

 • Zwart: donkere helft van het jaar, verdriet, naderende winter, rouw, nacht, bescherming tegen het kwaad, slaap
 • Bruin: voorouders, verval, aarde, feeën volk, genezing, winterslaap, natuur, wortels
 • Gray: neutraliteit, rust, stilte, stormen, de sluier
 • Oranje: bondgenoten, verandering, geneugten, de haard, innerlijke warmte, voeding, transformatie, overgang
 • Geel: verandering, harmonie, gezondheid, hoop, licht, optimisme, overgang
 • Zilver: de godin, het innerlijke zelf, spiegels, de maan, schaduwwerk

Dus voor straks:

Happy Halloween

Ik wens je een fijne Samhainviering!

lees ook over de opleiding
Kus de heks in je wakker

Bronnen: Mumble, Sarah, Tanja en heel veel Pythia

kleurensluier

Mabon

Mabon vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Maboncollage met tekst

Mabon is een uitbundig oogstfeest in een periode van 20 tot 27 september.
De herfstequinox zelf is op 23 september. Mabon is in Amerika ook bekend als de heksen Thanksgiving.
De herfstnachtevening markeert een belangrijke seizoensverandering van de zomer naar de herfst en is het tweede oogstfeest. Het eerste oogstfeest was natuurlijk Lughnasadh, lees meer hier.

Het is een tijd om dankbaar te zijn en de overvloed in je leven te vieren. Neem deze tijd om te omhelzen wie je bent en wie je wilt worden in het nieuwe jaar, sluit oude projecten af  en geniet van de hoge energie die deze tijd van het jaar omringt.
Mabon een viering van het balanceren van het licht en het donker, zowel in onszelf als in de fysieke wereld. De zon treedt in het sterrenbeeld Weegschaal – het symbool voor balans. Dit feest staat voor de balans tussen dag en nacht. Vanaf nu worden de dagen weer korter en de nachten weer langer.
We naderen weer de andere helft van het jaar: de winterkant. We ruilen licht in voor duisternis op de equinox en dit kan sterke emoties van verlies opwekken. Het is de tijd van de geesten en van de teruggetrokkenheid.
De herfstequinox is een doden- en offerfeest. Het oogstfeest is het eerbetoon voor de voormoeders en het sussen van de demonische krachten.
Tegenwoordig zijn er velen van ons die niet langer veel tijd besteden bij het nadenken over het oogsten van gewassen of maken ons zorgen over of we genoeg voedsel zullen hebben om de winter door te komen. De kernbetekenis van Mabon blijft hetzelfde: onze tijd op aarde is kostbaar en we hebben geluk dat we nog leven.

MABON & HERFST VIEREN.
Een ode aan de herfst!

De kleuren van het feest zijn rijpe zonnekleuren= oranje, bruin, donkerbruin en donkergeel. Je kunt het feest vieren met een oogstvuur en oogstkrans. De oogstkrans bestaat uit aren, planten, vruchten, lof, mos, bloemen, eierschillen en banden.Het eten wat erbij past zijn broodjes, koekjes en brood. Zet ook een oogstschaal met fruit, aardappels, kool en graan in het midden van de ruimte.

Wat je zou kunnen rond deze tijd:

 • Tel je zegeningen.
  Begin met het tellen van je zegeningen. Letterlijk, tel ze. Neem een stuk papier en snijd of scheur het in veel kleinere stukken, groot genoeg om er wat op te kunnen schrijven. Zoek een glazen pot om je zegeningen in te verzamelen. Steek een groene kaars om je hartchakra te symboliseren en de groei die je het afgelopen jaar hebt ervaren. Wit is een goed  alternatief als je geen gekleurde kaarsen hebt. Schrijf nu elke zegening op, die je het afgelopen jaar hebt ervaren ieder op elk stukje papier. Als je klaar bent stop ze dan allemaal in de pot en bekijk de hoeveelheid. Wees dankbaar.
 • Verzamel de geschenken van de natuur. 
  Een andere manier om Mabon te vieren, is door de natuur te wandelen . Neem een mand mee die je kunt gebruiken om de geschenken van de natuur te verzamelen. Je kunt ze gebruiken om je huis of je  altaar te versieren. Ook kun je met mooie gele, oranje en rode bladeren, bessen, gedroogde eikels en kale takken een mooie herfstkrans maken. Verstrooi de zaden voor de vogels.
 • Geniet van de vruchten van je werk. 
  Mabon is een tijd om de oogst en overvloed te vieren . Nodig vrienden uit waarbij je vanuit het hart in elkaars gezelschap en eten deelt. Dit wordt nog beter gemaakt als een deel van het eten uit de tuin van iemand komt. Maak iets heel speciaals, misschien de laatste keer dat je buiten eet. Blijf lekker in de schemering zitten, kijk hoe de zon ondergaat en zeg de zomer welgemeend vaarwel. Zie de zon in de duisternis verdwijnen. Wanneer de duisternis komt, doe een reeks lichten aan of steek een paar kaarsen aan.
 • Heerlijke appels.
  Breng wat tijd door in de frisse herfstlucht in het gloeiende licht. Appels zijn een prachtig symbool van het herfstseizoen. Ze kunnen worden gebruikt voor waarzeggerij of gewoon om een appeltaart te maken. Maak gekaramelliseerde appels. Doe je te goed aan appelcider.
 • Verhoog energie en trillingen met muziek. 
  Tijdens Mabon is het energieniveau erg hoog . Houd de energie in de lucht actief en voeg eraan toe met muziek en dans. Als je een instrument bespeelt, speel het dan en nodig vrienden uit om mee te doen. Als je geen instrument speelt, zijn dansen, zingen, opgenomen muziek spelen of zelfs klappen geweldige alternatieven.
 • Eer de Duisternis.
  Er is geen licht zonder donker. Het is nu tijd om het komende donkere seizoen te eren. Zoek een warme en gezellige plek om mediteren . Denk na over wat de duisternis betekent en hoe de lichtheid wordt weerspiegeld in de duisternis. Mediteer op de balans van je leven en tijd en hoe je met stress omgaat.
 • Maak een seizoensgebonden kruidenmix.
  De herfst wordt geassocieerd met vele geruststellende en aardse geuren . Maak een mix waarin deze worden verwerkt. Probeer kruidnagel, nootmuskaat, kaneel, hazelnoot, vanille, sinaasappel en gember. Gebruik deze mix als een potpourri of losse wierook om geur aan je hele huis toe te voegen. Strooi het rond deuren en ramen voor bescherming.
 • Ruim je rommel op.
  Mabon is een goed moment om oude projecten af te werken en ongewenste items uit je ruimte te verwijderen. Ga door kamer door kamer en verzamel alles wat je niet langer gebruikt of nodig hebt. Na het opruimen van je badpak inspecteer bij het tevoorschijn halen je winterkleding. Draag je het nog? Verzamel al deze items en haal ze uit je huis. Geef ze weg aan een liefdadigheidsinstelling of doneer ze aan een kringloopwinkel als ze nog bruikbaar zijn. Geef iemand anders een zegen om te tellen. Reinig tenslotte je huis met salie of andere wierook.
 • Organiseer een ritueel.
  Zorg er tenslotte voor dat je de tijd neemt om een ritueel voor Mabon te organiseren. Je kunt dit alleen doen of met vrienden . Zorg ervoor dat de focus van je ritueel overvloed, dankbaarheid en teruggave is. Neem de kleuren van het seizoen op: bruin, rood, oranje en geel.

mabon wreath asteria

Kistallen die je kunt gebruiken.
De kristallen die kunnen helpen bij het omgaan met de vele emoties en thema’s van dit seizoen zijn Carneool , Peridot, Gele Topaas, Tijgeroog , Heldere Kwarts , Citrien , Aventurijn , Lapis Lazuli , Serpentijn en Amethist . Lees meer uitleg in mijn kristallen overzicht. Klik hier

Thema’s
Spiritueel: prestatie, balans, dood, gelijkheid, evenwicht, doelen, dankbaarheid, verdriet, healing, liefde, voorbereiding, delen, succes.
Magie: landbouw, gemeenschap, gezinsharmonie, aarding, eer, planning, openbare veiligheid, wijsheid.
Werking: concentratie en studie, voorbereiding, overgang

Kleuren
Bruin – balans, familie, aarding, haard, thuis en stabiliteit
Groen – vruchtbaarheid, vrijgevigheid, groei, harmonie, genezing, liefde, wedergeboorte
Oranje – actie, balans, vriendelijkheid, geluk, optimisme, warmte
Rood – actie, veranderingen, vruchtbaarheid, passie, bescherming, wijsheid
Geel – creativiteit, geluk, licht, optimisme

Ben je een herfsttype? Lees dan meer hier

mabon asteria

Ik wens je een fijne Mabonviering!

lees ook over de opleiding
Kus de heks in je wakker

Bronnen: Mumble, Sarah, Tanja en heel veel Pythia

kleurensluier

De Magie van een Kruidenwis

Kruidenwis tekst

Rond deze tijd worden er veel workshops gehouden voor het maken van een kruidenwis.

Een kruidenwis is een boeket van minimaal zeven/negen kruiden of veelvouden van telkens zeven/negen kruiden, die je samenbindt en in je huis hangt als bescherming tegen brand, blikseminslag en ziekte, zowel voor je have en goed als voor jezelf en je huisdieren. Een kruidenwis beschermt je huis & haard tegen ongelukken en ruzie tijdens de donkere wintermaanden. De kruiden wis maak je eerst en daarna zegen je hem met de elementen aarde, lucht, vuur & water, Godin & God en heeft de kracht om het huis en de haard 1 jaar lang te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Midzomer of Maria Hemelvaart?

Heksen maken een kruidenwis met midzomer, 21 juni, en maken vervolgens het jaar daarna weer opnieuw een kruidenwis. De oude kruidenwis wordt in de vooravond van midzomer verbrand.
In andere streken wordt de kruidenwis dan weer in augustus geplukt en door de pastoor gezegend op Maria-Hemelvaart op 15 augustus.
Ook al ben ik heks, dit is voor mij de goede datum. Ik oogst mijn kruiden in die tijd, bindt ze bij elkaar en zegen ze in met de elementen en de Godin. Dan leg ze bij mijn engelen en Maria beeld en vraag om hun zegening. Maria is voor mij de moedergodin.
Vervolgens loop ik hiermee door alle kamers en hang het daarna op.
Zelf werk ik ook met Feng Shui en weet dat droogbloemen niet mogen, maar ik zie dit als een magisch krachtvoorwerp

In zo’n kruidenwis gingen dus minstens zeven (of negen) kruiden, waar bepaalde eigenschappen aan werden toegekend. Sint-Janskruid, margrieten, korenbloemen, grassen en granen, hazelaar of takken van een notenboom, bolderik, bijvoet en ijzerhard … Welke planten er in gingen hing af van persoon die hem maakte maar het werd alleszins een kleurige verzameling van veldbloemen, tuinbloemen en granen. Uit een inventarisatie van Dr. Uittien, in de jaren 1940, blijkt dat de meest gebruikte plant in de traditionele kruidwis het boerenwormkruid was, samen met bijvoet en alsem. Ook Sint-Janskruid, valeriaan en toorts werden veel gebruikt, net als de Griekse alant die in vroeger dagen blijkbaar algemeen gebruikt werd.

Hier is een overzichtje wat je zou kunnen gebruiken 

Agrimonie Beschermend, tegen kwaad en boosaardige kobolden.
Bijvoet Beschermend en reinigend Lichtbrenger, schept een sacrale ruimte. Houdt ziektegeesten en boze dingen op afstand. Voor overgangsmomenten en reizen naar “andere werelden”. Zeer oud ritueel kruid.
Boerenwormkruid Onsterfelijkheid. Tegen twijfel en negativiteit. Voor warmte en goedheid. Steunt hart en zonnevlecht.
Cichorei Ruimt obstakels uit de weg. Opent gesloten deuren. Hemelbloem: Petrus liet zijn hemelsleutel op de aarde vallen, daar groeide cichorei.
Duizendblad Bescherming, moed, tegen angst. Tegen boze geesten en negatieve energie. Trekt vrienden en liefde (7 jaar) aan
Goudsbloem Sterkt het hart en geeft troost. Beschermt tegen het boze. Symbool voor dankbaarheid en liefdevolle herinnering. Het goud van Maria.
Granen Vruchtbaarheid, overvloed en rijkdom
Guldenroede Wichelroede voor het vinden van verloren en geheime schatten. Geluk, goud.
Heemst Tegen verdriet en angst. Verzachtend. Voor goede geesten.
IJzerhard Kruid van Isis. Brengt vrede en rijkdom
Kamille Moedertroost. Tegen vloeken.
Klaver Tegen beheksing en negativiteit. Tweebladig: vinden van een liefdespartner. Driebladig: beschermamulet. Vierbladig: geluk, rijkdom.
Knopkruid Aarde, harmonie, waarheid. Voor laatbloeiers en onopvallende schoonheiden. Samen sterk.
Koninginnenkruid Tegen blikseminslag. Voor een koninklijke behandeling: iedereen benadert je met respect en gunst.
Koningskaars Lichtbrengende kaars van de Moeder Gods (Maria). Moed en bescherming. Trekt liefde aan.
Lavas Bescherming tegen onheil en bliksem.
Marjolein Tegen verdriet.
Munt Rijkdom. Goede, frisse sfeer, reinigend.
Perzikkruid Jezuskruid. De rode vlekken op het blad zouden het bloed van Jezus aan het kruid zijn
Rozemarijn Herinnering, geheugen & geluk. Beschermend en reinigend. Oud ritueel kruid.
Salie Lang leven, onsterfelijkheid, wijsheid. Bescherming (tegen boze blik).
St. Janskruid Gezondheid, bescherming, geluk en kracht.
Tijm Levensmoed en -kracht. Reinigt en beschermt. Schenkt affectie en kracht.
Valeriaan Elfenkruid, natuurwezens. Tegen kwaad.
Vrouwenmantel Beschermende mantel van Freya S Maria. Liefde en vrouwelijke bescherming. Magische sfeer. Jeugdigheid.
Wilgenroosje Oude patronen loslaten. Brengt in contact met de natuur en natuurwezens. Verbetert omgang met macht en kracht.
Wilg Maanmagie, magische bescherming tegen donkere machten, trekt liefde aan.
kleurensluier

Witch in the Kitchen: Victoria Sponge Sandwi(t)ch

Heerlijke recepten voor jouw Magic English Cream Tea

witch in Kiichen sponge

Een paar jaar geleden kwam ik het bezit van het boek Beeton’s Book of Household Management , ook gepubliceerd als het kookboek van mevrouw Beeton , een uitgebreide gids voor het huishouden in Victoriaans Groot-Brittannië, onder redactie van Isabella Beeton en voor het eerst gepubliceerd als een boek in 1861.

20180807_132553 20180807_135422Isabella Beeton , was 21 jaar oud toen ze aan het boek begon te werken. Boek bestaat uit informatie voor de Meesteres, huishoudster, kok, keukenmeid, butler, lakei, koetsier, bediende, onder en onder huismeisjes, damesmeisje, dienstmeisje, wasserij-meid , verpleegster enz.
Totaal 2751 paragrafen waaronder ook recepten.

england

Met mijn liefde voor Engeland heb ik besloten om af en toe een recept te delen wat uiteraard in dit boek voorkomt, maar wel ala 2018 is aangepast met mijn eigenwijze recept. Vandaag waren namelijk de aardbeien in de aanbieding.
Het is dus geworden:

Victoria Sponge Sandwi(t)ch met verse aardbeien en slagroom en erg makkelijk te maken.

20180807_115300 20180807_115310

20180807_124620

Wat heb je nodig:

 • 2 vormen van 20 cm doorsnee en ca  3,5 cm hoog1
 • 200 gram boter
 • 200 gram witte basterdsuiker
 • 4 eieren (maat L)
 • 1 tl vanille extract
 • 200 gram zelfrijzend bakmeel
 • 1 tl bakpoeder
 • 1 el melk
 • Doosje verse aardbeien
 • Slagroom
 • poedersuiker ter decoratie

Hoe ga je te werk:

 • Klop de boter zacht en romig. Voeg de suiker toe en klop het geheel luchtig.
 • Roer de eieren en het vanille extract los in een andere kom. Voeg dit beetje bij beetje toe aan het botermengsel tot het helemaal is opgenomen.
 • Zeef het zelfrijzend bakmeel met daarbij de bakpoeder en voeg toe aan het mengsel samen met de melk.
 • Spatel het bakmeel voorzichtig door het beslag tot alles is opgenomen.
 • Verdeel het beslag over twee vormen die je van te voren hebt ingevet en de bodem hebt voorzien van bakpapier.
 • Bak de cakes in 20-25 minuten op 180 graden oven/hete lucht oven 170 graden gaar en goudbruin.
 • Laat de cakes helemaal afkoelen en smeer de slagroom op bijde lagen, op de ene laag op de  slagroom komen de aardbeien en klap de 2 helften dubbel. Denk maar aan een dubbele boterham.
 • Strooi er wat poedersuiker overheen.

Make your own Magic English creamtea

asteria's Tea Room

Er komen meer recepten van Witch in de Kitchen die ik ook deel in mijn besloten facebookpagina Asteria’s Magische Spiritualiteit https://www.facebook.com/groups/magischecirkelasteria/
Waarvan jij ook lid kunt worden! En waar je kunt reageren of ook een recept kunt delen.
Lees ook in mijn Inspiratie Blog de reeks Geurige Kleuren en Magie met leuke tips die jezelf in je leven kunt toepassen.

Tot de volgende keer

kleurensluier

Lughnasadh

lughnasadh tekst

Lughnasadh/Lammas vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Op en rond 1 augustus op het noordelijk halfrond vieren we Lughnasadh (LOO-nas-ah). Een andere naam voor dit feest is Lammas.
Lammas is één van de 4 jaargetijden feesten uit de oude kalender. Het staat in het jaarwiel tegenover Imbolc. Vrouwen en mannen vereren de Godin als bron van het leven en offeren haar het eerste graan en de eerste vruchten.
Traditioneel was deze viering het moment waarop de zonnegod klaar was met het overbrengen van zijn kracht in gewassen en nu zal gaan rusten gedurende de winter. De Graan Moeder laat de zaden van de gewassen op de grond vallen, ze begraaft ze en beschermt ze tot de lente wanneer ze weer beginnen te groeien.

Dit is een festival rond de eerste oogst en het begin van de oogstcyclus. Het is een tijd om onze harten te vervullen met dankbaarheid en de overvloed te waarderen die overal om ons heen is. Het is een tijd om ons te verheugen over de huidige oogst en de toekomstige oogsten te vieren.
De tijd van de verwachting en vervulling, zwaar werk over lange tijd heeft veel dingen in ons laten rijpen – nu kunnen we oogsten en kijken wat het heeft opgeleverd.

HOE TE VIEREN?

 • Ga naar buiten
  Het belangrijkste dat je op een van de heidense feestdagen kunt doen, is naar buiten gaan. Elke Sabbat is gebaseerd op hoe de aarde door de jaren heen verandert. Maak een wandeling en geniet van de laatste zomerdagen, voordat u zich terugtrekt in de wintervakantie. Probeer als je kunt een boerenmarkt te bezoeken.
 • Mediteer op Overvloed
  De aarde heeft zoveel lente en zomer zoveel nieuw leven gebracht. Bedenk wat voor nieuwe dingen er in je leven zijn gekomen en in welke mate je dankbaar moet zijn. Breng je geest in lijn met je lichaam en je hart met je ziel, zodat je de energie van dit seizoen kunt oogsten en blijvende welvaart van allerlei aard kunt aantrekken in je leven. Terwijl de aarde voortdurend groeit en groeit, jij ook. En hoe meer je de natuur eert, hoe meer je jezelf openstelt voor de welvaart die aanwezig is in jou en rondom je.
 • Versier je Altaar
  Een van de beste manieren om in de sfeer van het seizoen te komen, is om je altaar te versieren. Gebruik de kleuren van het komende transformatie seizoen zoals oranje, geel, goud en lichtbruin. Drapeer een doek in een van de kleuren, knoop bijpassende linten om en geef aan hoe de kleuren van de aarde zullen veranderen. Lichte kaarsen in de kleur van veranderende bladeren. Probeer sandelhout, rozen of kamille wierook te verbranden. Misschien wilt u seizoensgebonden bloemen toevoegen: zonnebloemen, goudsbloemen; kruiden: munt en salie; granen: tarwe, haver en rogge; en late zomerproducten: maispompoen, bonen en appels. Kristallen voor uw Lughnasadh-altaar kunnen citrien, aventurijn, helder kwarts en tijgeroog zijn.
 • Maak een Graanpopje of Graan Moeder
  Je hebt nodig graanhalmen. Lavendel, smalle linten in goudgele tinten, een schaar en bindgaren.
  Bind een bosje graan- en lavendelhalmen bij elkaar met de halmen naar beneden. Bind vast in het midden. Buig de bovenkant om naar het midden en zet vast. Verdeel de onderkant in twee benen. Neem een bosje halmen en zet deze om en om met bindgaren vast tegen de achterkant van het lijfje, als twee armen, met de aren als handen. Versier het poppetje met linten.
  Traditioneel zou men hun graanpoppetje bewaren tot Samhain of Imbolc en de zaden ervan planten om ze terug te brengen naar de aarde.

  stropopje

 • Creëer je Besom
  De Besom is de bezem is van de traditionele heks. (West-Germaans besom/besmon verwant aan Nederlands: bezem). De bezem wordt gebruikt voor het vegen van een ceremoniële ruimte om het zowel fysiek als energetisch te reinigen. Lughnasadh is een perfecte gelegenheid om de gevallen twijgen te verzamelen en gedroogd stro en kruiden om te gebruiken voor de borstelharen. Op internet kun je veel vinden om zelf een bezem te maken.  Zelf versier ik een bestaande bezem.
 • Bak iets
  Een van de hoofdthema’s van deze Sabbat is de oogst van graangewassen. Of je je eigen groeide of meel kocht uit de winkel, zorg dat je wat brood maakt om te vieren. Misschien wilt u ook een taart bakken met alle seizoensgebonden vruchten van dit seizoen.
 • Maak contact met geliefden
  Elke Sabbat is een geweldige kans voor jou om contact te maken met je vrienden en familie. Nodig ze uit voor al je Lughnasadh-vieringen.
 • Spreek spreuken
  Als de zon begint aan zijn lange rustperiode, wil je misschien zijn overgebleven kracht gebruiken in toverspreuken en charmes. Elke magische manier van werken die zich richt op succes en overvloed zou goed werken in deze tijd van het jaar. Of je nu wilt doorgaan in je carrière, liefde in je leven wilt brengen, of je gezondheid wilt vergroten, zorg dat je deze spreuken nu gebruikt.
  Aan deze krachtige middelen wordt veel aandacht besteed in mijn workshops “Heksen” voor Levensgeluk.

 

7837e2ec8e4f4c0422f9de9523ac0f3e

Nog meer informatie

Kristallen
Voor Lughnasadh die kunnen helpen bij het omgaan met de vele emoties en thema’s van dit seizoen zijn Citrien , Topaas, Carneool , Onyx , Bergkristal , Obsidiaan , Rode Jaspis , Aventurijn , Robijn en Tijgeroog.

Thema’s

Spirituele focus:
Dankbaarheid, overvloed, zegeningen, de noodzaak en onvermijdelijkheid van zowel leven als dood, viering, oogst, reflectie, introspectie, onderscheidingsvermogen, opoffering.

Magische focus:
Welvaart! , dankbaarheid, overvloed, kracht, groei, bescherming, eerbied voor voorouders, offers brengen in ruil voor zegeningen, persoonlijke transformatie, communiceren met de doden

kleuren

 • Geel – zonne-energie, geluk, transformatie
 • Bruin – aarde energieën, kracht, bescherming, rijkdom, dieren
 • Goud – verlichting, succes, goddelijke kracht, oogst
 • Groen – overvloed, welvaart, vruchtbaarheid, groei, rijkdom, leven, gezondheid, vegetatie

Bron: Mumble, Claudia en Pythia